kodeksy prawne
Realizujemy PayU - dawne Płatności.pl
Realizujemy Płatności.pl

PROMOCJA


Kodeks postępowania cywilnego Komentarz


Dwutomowy sędziowski komentarz do całego KPC pod redakcją sędziego Sądu Najwyższego dr. hab. Tomasza Szanciło liczący ok. 4000 stron.

Autorami komentarza jest 24 sędziów (Sądu Najwyższego, sądów apelacyjnych, okręgowych i rejonowych), którzy wykorzystując swą wieloletnią praktykę zawodową oraz doświadczenie w zrozumiały sposób komentują kwestie mogące stwarzać problemy w praktyce.
Komentarz omawia wszystkie przepisy zmienione przez ustawę z 4.7.2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1469). Ustawa usprawnia postępowanie w sprawach cywilnych i skraca czas rozpoznania spraw przez sądy cywilne, stąd wiele zmian dotyczy nowej organizacji pracy sądu oraz nałożenia na strony – w tym pełnomocników procesowych – nowych obowiązków. Zobacz, jak wiele się zmienia

Główne zalety publikacji:

 • zawiera dwustan prawny, tzn. dotychczas obowiązujące przepisy KPC zestawione zostały z przepisami zmienionymi,
 • sędziowie w jasny sposób wyjaśniają podstawowe problemy związane ze stosowaniem dotychczasowych i nowych przepisów,
 • starannie wyselekcjonowane orzeczenia, które są fundamentalne z punktu widzenia praktyki sędziowskiej,
 • wskazuje konsekwencje wejścia w życie nowych przepisów z punktu widzenia pracy sędziego,
 • stanowi wyczerpujące omówienie przepisów dotyczących ogólnych zasad postępowania cywilnego; postępowania rozpoznawczego: procesu oraz postępowania nieprocesowego, postępowania zabezpieczającego, egzekucyjnego; przepisów z zakresu międzynarodowego postępowania cywilnego oraz sądu polubownego (arbitrażowego),
 • doskonałe narzędzie dla pełnomocników procesowych oraz sędziów.

Komentarz zawiera podwójny stan prawny także w zakresie zmian wynikających z:

 • ustawy z 31.7.2019 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia obciążeń regulacyjnych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1495), które wprowadzają rozwiązania wspierające polubowne zakończenie sporu – wchodzące w życie 1.1.2020 r.,
 • ustawy z 22.3.2018 r. o komornikach sądowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 771 ze zm.) oraz ustawą z 28.2.2018 r. o kosztach komorniczych (Dz.U. z 2018 r. poz. 770 ze zm.),
 • ustawy z 19.7.2019 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia zatorów płatniczych (Druk sejmowy Nr 3475), którą wprowadza się uproszczoną procedurę zabezpieczającą w sprawach o roszczenia pieniężne z tytułu transakcji – wchodzące w życie 1.1.2020 r.,
 • ustawy z 19.7.2019 r. o realizowaniu usług społecznych przez centrum usług społecznych (Druk sejmowy Nr 3040) – wchodzące w życie 1.1.2020 r.,
 • ustawy z 19.7.2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Druk sejmowy Nr 3236), związane z utworzeniem prostej spółki akcyjnej – wchodzące w życie 1.1.2020 r.,
 • ustawy z 19.7.2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Druk sejmowy Nr 3541) – wchodzące w życie 1.1.2021 r.,
 • ustawy zmieniającej ustawę – Prawo upadłościowe oraz inne ustawy (Druk sejmowy Nr 3480) , które polegają na rozszerzeniu zakresu kompetencji asystenta sędziego.

  W komentarzu zostały uwzględnione także najnowsze zmiany wynikające z:

  • ustawy z 16.5.2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1043), który dotyczy wprowadzenia zmian ułatwiających pracownikom realizację uprawnień pracowniczych związanych z równym traktowaniem pracowników, ochroną osób korzystających z uprawnień rodzicielskich, mobbingiem, wydawaniem świadectw pracy i terminem przedawnienia roszczeń ze stosunku pracy,
  • ustawy z 16.5.2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks rodzinny i opiekuńczy – Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. z 2019 r. poz. 1146), który wprowadza możliwość zaprzeczenia ojcostwa po śmierci dziecka.

  Komentarz uwzględnia także planowane zmiany wynikające, m.in. z:

  • projektu ustawy o zmianie ustawy Kodeks rodzinny i opiekuńczy oraz niektórych innych ustaw (Druk sejmowy Nr 3254), którego celem jest zapewnienie ochrony praw małoletnich dzieci przed zachowaniami naruszającymi ich dobro,
  • projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu przeciwdziałania lichwie (Druk sejmowy Nr 3600), którego celem jest ochrona pożyczkobiorców,
  • projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (Druk RCL UD 497), który wprowadza nowy Dział IVg dotyczący postępowania w sprawach własności intelektualnej,
  • projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (Druk RCL UD 180), który określa zasady postępowania z informacjami niejawnymi w postępowaniu cywilnym.

  Komentarz przeznaczony jest przede wszystkim dla: sędziów i prokuratorów, pełnomocników procesowychadwokatów i radców prawnych oraz dla notariuszy i komorników sądowych. Będzie ona przydatna dla aplikantów wszystkich zawodów prawniczych oraz studentów, a także dla osób poszukujących informacji na temat postępowania cywilnego.

Bezpłatna przesyłka kurierska w 24h
Cena brutto:   426.55pln
dodaj do koszyka