kodeksy prawne
Jeśli chcesz być powiadamiany
o nowych informacjach

Realizujemy PayU - dawne Płatności.pl
Realizujemy Płatności.pl

NOWOŚĆ


Umowa o pracę a umowa o zatrudnienie


Zamieszczone w książce opracowania dotyczą różnych aspektów problematyki związanej z podstawami zatrudniania osób - zarówno o charakterze pracowniczym, jak i niepracowniczym.

Uwarunkowania rynku pracy spowodowane zmianami w zakresie wytwarzania produktów i usług przy użyciu nowoczesnych technologii i procesy globalizacyjne spowodowały, że tradycyjne formy zatrudnienia pracowników, zapewniające im stabilizację, ochronę przed zwolnieniem, bezpieczeństwo socjalne, stały się trudne do utrzymania. W publikacji poruszono więc kwestię sposobu ukształtowania w sensie jurydycznym i instytucjonalnym zasady prawa do pracy, form prawnych i organizacyjnych jej świadczenia oraz zakresu ochrony socjalnej zatrudnionych osób.

Oprócz przedstawienia ogólnej charakterystyki umowy o pracę i umowy o zatrudnienie oraz umowy cywilnoprawnej omówiono właśnie zagadnienia dotyczące możliwości zastosowania instytucji ochronnych prawa pracy, takie jak:

  • regulacje w zakresie czasu pracy, urlopów wypoczynkowych i macierzyńskich,
  • ochrona trwałości zatrudnienia,
  • stosowanie minimalnych stawek wynagrodzenia za pracę.

Ponadto w pracy poruszono również tematykę:

  • równego traktowania osób zatrudnionych, ich wolności związkowej i ochrony ubezpieczeniowej,
  • przeciwdziałania nadużyciom przy zawieraniu umów na czas określony,
  • umowy uaktywniającej,
  • zatrudniania dorywczego,
  • pojęcia pracownika w rozumieniu art. 66 Konstytucji RP,
  • odrębności w zakresie podstaw zatrudnienia członków zarządów spółek kapitałowych, funkcjonariuszy Centralnego Biura Antykorupcyjnego,
  • zasad kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami.

Autorami publikacji są uznane autorytety i specjaliści z dziedziny prawa pracy. Książka zainteresuje zarówno teoretyków prawa pracy, jak i praktyków, w tym pracowników działów HR, Państwowej Inspekcji Pracy oraz przedstawicieli zawiązków zawodowych i organizacji pracodawców.

Cena :   139.92pln
dodaj do koszyka