kodeksy prawne
Realizujemy PayU - dawne Płatności.pl
Realizujemy Płatności.pl

NOWOŚĆ


Kodeks rodzinny i opiekuńczy Komentarz Seria: Komentarze Prawa Prywatnego Tom V

NUMER ISSN:   9788325591250
AUTOR:   Osajda Konrad redakcja naukowa
WYDAWNICTWO:   C.H.Beck
OKŁADKA:   twarda

 • Najobszerniejszy i najbardziej szczegółowy komentarz na rynku
 • Wszechstronność rozważań doktrynalnych połączona z ich praktycznym zastosowaniem (analiza problemów powstających przy interpretacji i stosowaniu przepisów o zobowiązaniach na podstawie bogato wykorzystywanego orzecznictwa sądowego)
 • Najnowsze zmiany legislacyjne
 • Precyzyjna nawigacja wewnętrzna
  • wyjaśnienie i pogrubienie najważniejszych pojęć,
  • szczegółowy podział wewnętrzny komentarza do danego artykułu,
  • numery tez pozwalające na sprawne korzystanie z wewnętrznych odesłań,
  • szczegółowy indeks rzeczowy z odesłaniami do numerów tez w poszczególnych artykułach
 • Praktyczne ujęcie opracowywanych zagadnień - argumenty do obrony własnych racji
  • najnowsze orzecznictwo, z krytyczną oceną: najnowsza linia orzecznicza, a także rozbieżności w orzecznictwie,
  • gruntowne omówienie poglądów i stanowisk prezentowanych w doktrynie w odniesieniu do komentowanych zagadnień, konsekwencje oraz rozbieżności
   1. Systemowe ujęcie tematu:
    • Kodeks rodzinny i opiekuńczy (art. 1–184 KRO)
    • Przepisy wprowadzające KRO (art. I–XIV PWKRO).

   Tom V zawiera komentarz do następujących zagadnień z KRO: małżeństwo (zawarcie małżeństwa, prawa i obowiązki małżonków, małżeńskie ustroje majątkowe, ustanie małżeństwa), separacja, pokrewieństwo i powinowactwo, opieka i kuratela oraz przepisy wprowadzające KRO.

   Autorzy przedstawili całość problematyki związanej ze stosowaniem w praktyce poszczególnych przepisów Kodeksu oraz powstałe w związku z ich wykładnią wątpliwości. Powołano istotne z punktu widzenia praktyki orzecznictwo Sądu Najwyższego i innych sądów, a także wypowiedzi przedstawicieli doktryny – odnosząc się do najnowszych wydań poszczególnych komentarzy. Autorzy rozważają ponadto różne hipotetyczne przypadki zastosowania poszczególnych przepisów, które albo mogą zdarzyć się w praktyce, albo też praktyka może przynieść sytuacje do nich podobne, w których mogą znaleźć zastosowanie przedstawione w komentarzu argumenty.

   Autorzy omawiają także ostatnie uchwalone zmiany dotyczące prawa rodzinnego i opiekuńczego wynikające z:

   • ustawy z 25.6.2015 r. o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz ustawy – Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz.U. z 2016 r. poz. 1271), które wprowadziły zakaz ustanawiania kuratora dla ochrony praw osoby, jeżeli istnieją przesłanki uznania jej za zmarłą;
   • ustawy z 10.6.2016 r. o zmianie ustawy – Kodeks rodzinny i opiekuńczy oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2016 r. poz. 1177) dotyczące regulacji wpływu świadczeń socjalnych na istnienie i zakres obowiązku alimentacyjnego;
   • ustawy z 18.3.2016 r. o zmianie ustawy - Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz.U. z 2016 r. poz. 406) dotyczące usystematyzowania zagadnień dotyczących pieczy zastępczej oraz wprowadzenia zakazu umieszczania dzieci w pieczy zastępczej wyłącznie z powodu ubóstwa;
   • ustawy z 24.7.2015 r. o zmianie ustawy – Kodeks rodzinny i opiekuńczy, ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. z 2015 r. poz. 1199) dotyczące świadectwa ukończenia przez przysposabiającego szkolenia dla kandydatów do przysposobienia dziecka.

    Komentarz jest dziełem kilkunastu Autorów, którzy łączą pracę naukową z praktyką. Autorzy są adwokatami, radcami prawnymi, specjalistami w Sądzie Najwyższym, Trybunale Konstytucyjnym, Trybunale Sprawiedliwości Unii Europejskiej czy Biurze Analiz Sejmowych. Unikalne połączenie wiedzy teoretycznej z dostrzeganiem potrzeb praktyki i praktycznych aspektów stosowania prawa wpłynęło korzystnie na jakość przygotowanych przez nich komentarzy.

    Komentarz z pewnością okaże się przydatny zarówno dla praktyków, jak i dla przedstawicieli nauki.

 • Bezpłatna przesyłka kurierska w 24h
  Cena :   307.12pln
  dodaj do koszyka