kodeksy prawne
Realizujemy PayU - dawne Płatności.pl
Realizujemy Płatności.pl

NOWOŚĆ


Komentarz do planu kont dla jedn.budżetowych ...wyd.XVII / styczeń 2018r.

NUMER ISSN:   9788378046004
AUTOR:   Augustowska Maria
WYDAWNICTWO:   ODDK
OKŁADKA:   twarda

Wnikliwy komentarz opracowany z uwzględnieniem podstawowych dla rachunkowości budżetowej ustaw i rozporządzeń, w tym m.in.:
 • ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.);
 • nowego rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. poz. 1911).
 
Publikacja składa się z dwóch części:
 • część I – komentarz do planu kont dla jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych,
 • część II – komentarz do planu kont dla budżetów jednostek samorządu terytorialnego.
 
Opracowanie zawiera:
 • rozwinięty komentarz do poszczególnych kont wraz ze wskazaniem zasad wyceny składników majątkowych, okresu i sposobu inwentaryzacji, formy i zakresu ewidencji szczegółowej,
 • wykaz typowych operacji gospodarczych ewidencjonowanych na stronie Wn i Ma poszczególnych kont bilansowych z jednoczesnym wskazaniem kont przeciwstawnych.Publikacji towarzyszy suplement elektroniczny zawierający treść Komentarza w formacie PDF z użytecznymi hiperłączami pozwalającymi każdemu księgowemu szybko i łatwo przemieszczać się pomiędzy korespondującymi kontami. Plik suplementu można pobrać przez Internet, postępując zgodnie z instrukcją zamieszczoną w książce. Zainstalowanie suplementu wymaga systemu operacyjnego Windows.
   
  Zmiany wprowadzone do XVII wydania Komentarza:
  • aktualizacja związana z wprowadzeniem nowego rozporządzenia – nowe brzmienie przepisów, zmiana podstawy prawnej poszczególnych regulacji;
  • zmiany w planie kont dla jednostek organizacyjnych, w tym m.in. wprowadzenie nowego konta 235;
  • wskazanie zasad uzupełniania zakładowego planu kont jednostki z punktu widzenia jej potrzeb ewidencyjnych związanych z dużymi zmianami w zakresie sprawozdawczości finansowej jednostek budżetowych;
  • doprecyzowanie zasad ewidencji przekazania nieruchomości jednostkom organizacyjnym w trwały zarząd ze szczególnym uwzględnieniem wariantów wyceny tych nieruchomości w jednostce organizacyjnej i skutków bilansowych zastosowanej metody wyceny;
  • dostosowanie zasad ewidencji nieruchomości przekazanych w wieczyste użytkowanie do wprowadzonych unormowań rozporządzenia, które po raz pierwszy tą sprawę reguluje, oraz propozycja metod wyceny tych nieruchomości (przepisy rozporządzenia nie wprowadzają konkretnej metody);
  • uporządkowanie i usystematyzowanie ewidencji, inwentaryzacji i klasyfikacji środków trwałych w jednostkach;
  • aktualizacja ewidencji rozrachunków jednostek budżetowych;
  • omówienie zmienionej przez nowe rozporządzenie ewidencji dochodów własnych szkół.
  • Ponadto publikacja uwzględnia nowelizacje wielu aktów prawnych z zakresu gospodarki finansowej sektora finansów publicznych i rachunkowości.
Bezpłatna przesyłka kurierska w 24h
Cena :   323.40pln
dodaj do koszyka