kodeksy prawne
Realizujemy PayU - dawne Płatności.pl
Realizujemy Płatności.pl

PROMOCJA


Postępowanie apelacyjne w sprawach cywilnych Komentarz Praktyczny

NUMER ISSN:   9788381984157
AUTOR:   Kłos Michał
WYDAWNICTWO:   C.H.Beck
OKŁADKA:   miękka

Celem komentarza jest przede wszystkim wyjaśnienie znaczenia postępowania apelacyjnego oraz apelacji jako środka odwoławczego, a także nauczenie stosowania tego środka w praktyce prawniczej.

Praktyczny komentarz pomoże w:

 • samodzielnym sporządzeniu apelacji,
 • wskazaniu w apelacji właściwego zakresu zaskarżenia,
 • skonstruowaniu odpowiednich i skutecznych zarzutów,
 • skierowaniu apelacji do właściwego sądu,
 • przewidzeniu skutków wniesienia apelacji i orzeczenia zapadłego po jej wniesieniu,
 • zapoznaniu się z regułami postępowania apelacyjnego.

Publikacja uszczegóławia zmiany w zakresie postępowania apelacyjnego, dotyczące m.in.:

 • pojęcia apelacji jako środka odwoławczego (orzeczenia podlegające zaskarżeniu apelacją, gravamen, legitymacja do wniesienia apelacji);
 • wymogów formalnych i terminu wniesienia apelacji (wymogi formalne apelacji jako pisma procesowego, oznaczenie zaskarżonego wyroku i zakresu zaskarżenia, zwięzłe przedstawienie zarzutów, wnioski apelacyjne, oznaczenie wartości przedmiotu zaskarżenia, termin wniesienia apelacji);
 • nadania biegu apelacji (wpływ apelacji, postępowanie naprawcze, pojęcie braków formalnych i fiskalnych apelacji, doręczenie odpisu apelacji);
 • przebiegu postępowania apelacyjnego (rozpoznanie apelacji na posiedzeniu niejawnym, rozpoznanie apelacji na rozprawie, przebieg rozprawy przed sądem apelacyjnym, rozpoznanie apelacji na podstawie art. 3911 KPC);
 • zakresu kognicji sądu odwoławczego (granice apelacji i zaskarżenia, definicja granic zaskarżenia, granice apelacji i granice zaskarżenia w postępowaniu nieprocesowym, podmiotowe rozszerzenie granic apelacji, nieważność postępowania, rozpoznawanie postanowień sądu I instancji, dopuszczalność powołania nowych faktów i dowodów, podstawa orzeczenia sądu II instancji, zakaz rozszerzenia pozwu, zakaz orzeczenia na niekorzyść);
  • orzeczenia sądu drugiej instancji (oddalenie apelacji, zmiana zaskarżonego wyroku, stwierdzenie nieważności postępowania, orzeczenia w razie stwierdzenia negatywnych przesłanek procesowych, uchylenie wyroku na podstawie art. 386 § 4 KPC, pytanie prawne, zaskarżalność orzeczeń sądu II instancji, uzasadnienie orzeczeń sądu II instancji, prawomocność i wykonalność orzeczeń w postępowaniu apelacyjnym, obowiązek informowania o zmianie miejsca pobytu, zwrot akt do sądu I instancji, cofnięcie apelacji, odpowiednie stosowanie przepisów o postępowaniu przed sądem pierwszej instancji).

  Autor w przystępny sposób dokonuje omówienia najistotniejszych przepisów z zakresu postępowania apelacyjnego, wskazując obowiązujące orzecznictwo (linie orzecznicze).

  W publikacji znajdują się także przykładowe wzory apelacji, a także orzeczeń zapadających w tym postępowaniu.

  Publikacja jest w szczególności polecana dla: sędziów i prokuratorów, pełnomocników procesowychadwokatów i radców prawnych oraz dla aplikantów wszystkich zawodów prawniczych.

 • Bezpłatna przesyłka kurierska w 24h
  Cena :   170.05pln
  dodaj do koszyka