kodeksy prawne
Realizujemy PayU - dawne Płatności.pl
Realizujemy Płatności.pl

NOWOŚĆ


Egzamin wstępny 2020 Teksty Ustaw Aplikacja adwokacka i radcowska tom I/ 20.wyd.

NUMER ISSN:   9788381986700
WYDAWNICTWO:   C.H.Beck
OKŁADKA:   twarda

Tom I zawiera:

 • Kodeks cywilny,
 • Kodeks postępowania cywilnego,
 • Prawo wekslowe,
 • Ustawa o kosztach sądowych w sprawach cywilnych,
 • Kodeks rodzinny i opiekuńczy,
 • Prawo spółdzielcze,
 • Ustawa o własności lokali,
 • Ustawa o spółdzielniach mieszkaniowych,
 • Ustawa o księgach wieczystych i hipotece,
 • Ustawa o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego,
 • Ustawa o gospodarce nieruchomościami,
 • Ustawa o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów,
 • Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,
 • Kodeks spółek handlowych
 • Ustawa o Krajowym Rejestrze Sądowym,
 • Prawo przedsiębiorców,
 • Ustawa o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy,
 • Prawo upadłościowe,
 • Prawo restrukturyzacyjne,
 • Ustawa o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych,
 • Ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów,
 • Ustawa o prawach konsumenta,
 • Ustawa o roszczeniach o naprawienie szkody wyrządzonej przez naruszenie prawa konkurencji,
 • Prawo o adwokaturze,
 • Ustawa o radcach prawnych.
Cena :   104.72pln
dodaj do koszyka