Regulamin sklepu

WIADOMOŚCI OGÓLNE

Zawarcie umowy pomiędzy Kupującym a Sprzedającym moźe nastąpić na dwa sposoby:

 • Kupujący ma prawo przed złoźeniem zamówienia do negocjacji wszelkich zapisów umowy ze Sprzedającym, w tym równieź zmieniających zapisy poniźszego regulaminu. Negocjacje, te powinny być prowadzone w formie pisemnej i kierowane na adres Sprzedającego.
 • W przypadku zrezygnowania przez Kupującego z moźliwości zawarcia umowy na drodze indywidualnych negocjacji zastosowanie ma poniźszy regulamin i stosowne przepisy prawa.

 

REGULAMIN SKLEPU

§1 Objaśnienia

 • Adres - imię i nazwisko lub nazwa instytucji, kod pocztowy oraz miejscowość.
 • Adres przedsiębiorcy:
  Księgarnia Prawnicza
  Plac Wolności 10A
  40-078 Katowice
 • Cennik dostaw – znajdujące się pod adresem www.prawnicza.pl zestawienie dostępnych rodzajów dostawy i ich kosztów.
 • Dane kontaktowe:
  Księgarnia Prawnicza
  Plac Wolności 10A
  40-078 Katowice
  e-mail: ksiegarnia@prawnicza.pl
  tel.: 322068996

Dostawa rodzaj usługi przewozowej wraz z określeniem przewożnika i kosztu wymieniona  w cenniku dostaw znajdującym pod adresem www.prawnicza.pl

 • Dowód zakupu faktura, rachunek lub paragon wystawione zgodnie z Ustawą o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 roku z póżniejszymi zmianami i innymi stosownymi przepisami prawa.
 • Karta produktu – pojedyncza podstrona sklepu zawierająca informacje o pojedynczym produkcie.
 • Klient – pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej a posiadająca zdolność do czynności prawnych, dokonująca u Sprzedającego zakupu związanego bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 • Kodeks cywilny – ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 roku z póżniejszymi zmianami.
 • Kodeks dobrych praktyk – zbiór zasad postępowania, a w szczególności norm etycznych i zawodowych, o których mowa w art 2 pkt. 5 Ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym z dnia 23 sierpnia 2007 roku z póżniejszymi zmianami.
 • Konsument – pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, dokonująca u Sprzedającego zakupu niezwiązanego bezpośrednio z wykonywanej jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 • Koszyk – lista produktów sporządzona na podstawie oferowanych w sklepie produktów - wyborów Kupującego.
 • Kupujący – Konsument oraz Klient.
 • Miejsce wydania rzeczy – adres lub punkt odbioru wskazane w zamówieniu przez Kupującego.
 • Moment wydania rzeczy – moment, w którym Kupujący lub wskazana przez niego do odbioru osoba trzecia obejmie rzecz w posiadanie.
 • Płatność – metoda dokonania zapłaty za przedmiot umowy i dostawę wymieniona pod adresem www.prawnicza.pl
 • Prawo konsumenckie – ustawa o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 roku.
 • Produkt minimalna i niepodzielna ilość rzeczy, która moźe być przedmiotem zamówienia, a która podana jest w sklepie www.prawnicza.pl jako jednostka miary przy określeniu jego ceny (cena/jednostka).
 • Przedmiot umowy – produkty i dostawa będące przedmiotem umowy.
 • Przedmiot świadczenia – przedmiot umowy.
 • Punkt odbioru – miejsce wydania rzeczy nie będące adresem pocztowym, wymienione w zestawieniu udostępnionym przez Sprzedającego w sklepie.
 • Rzecz rzecz ruchoma mogąca być lub będąca przedmiotem umowy.
 • Sklep – serwis internetowy dostępny pod adresem www.prawnicza.pl za pośrednictwem którego Kupujący moźe złoźyć zamówienie.
 • Sprzedający:
  Księgarnia Prawnicza
  Plac Wolności 10A
  40-078 Katowice
  NIP: 634-001-42-57
 • System – zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a takźe wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego, określany Internetem.
 • Termin realizacji – podana na karcie produktu liczba godzin lub dni roboczych.
 • Umowa – umowa zawierana poza lokalem przedsiębiorcy lub na odległość w rozumieniu Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 roku w przypadku Konsumentów i umowa sprzedaźy w rozumieniu art. 535 Ustawy kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 roku w przypadku Kupujących.
 • Wada – zarówno wada fizyczna, jak i wada prawna.
 • Wada fizyczna – niezgodność rzeczy sprzedanej z umową, a w szczególności jeśli rzecz:
 • nie ma ona właściwości, które rzecz tego rodzaju powinna mieć ze względu na cel w umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia;
 • nie ma właściwości, o których istnieniu Sprzedający zapewnił Konsumenta,
 • nie nadaje się do celu, o którym Konsument poinformował Sprzedającego przy zawarciu umowy, a Sprzedający nie zgłosił zastrzeźenia co do takiego jej przeznaczenia;
 • została Konsumentowi wydana w stanie niezupełnym,
 • w razie nieprawidłowego jej zamontowania i uruchomienia, jeźeli czynności te zostały wykonane przez Sprzedającego lub osobę trzecią, za którą Sprzedający ponosi odpowiedzialność, albo przez Konsumenta, który postąpił według instrukcji otrzymanej od Sprzedającego,
 • nie ma ona właściwości, o której zapewniał producent lub jego przedstawiciel lub osoba, która wprowadza rzecz do obrotu w zakresie swojej działalności gospodarczej oraz osoba, która przez umieszczenie na rzeczy sprzedanej swojej nazwy, znaku towarowego lub innego oznaczenia odróźniającego przedstawia się jako producent, chyba źe Sprzedający zapewnień tych nie znał ani, oceniając rozsądnie, nie mógł znać albo nie mogły one mieć wpływu na decyzję Konsumenta o zawarciu umowy, albo gdy ich treść została sprostowana przed zawarciem umowy.
 • Wada prawna – sytuacja, kiedy rzecz sprzedana stanowi własność osoby trzeciej albo jest obciąźona prawem osoby trzeciej, a takźe jeźeli ograniczenie w korzystaniu lub rozporządzaniu rzeczą wynika z decyzji lub orzeczenia właściwego organu.
 • Zamówienie – oświadczenie woli Kupującego złoźone za pośrednictwem sklepu określające jednoznacznie: rodzaj i ilość produktów, rodzaj dostawy, rodzaj płatności, miejsce wydania rzeczy, dane Kupującego a zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy pomiędzy Kupującym a Sprzedającym.

§2 - Warunki ogólne

 • Umowa zawierana jest w języku polskim, zgodnie z polskim prawem i niniejszym regulaminem.
 • Miejsce wydania rzeczy musi znajdować się na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
 • Sprzedający jest zobowiązany i zobowiązuje się świadczyć usługi i dostarczać rzeczy wolne od wad.
 • Wszystkie ceny podawane przez Sprzedającego wyraźone są w polskiej walucie i są cenami brutto (zawierają podatek VAT). Ceny produktów nie zawierają kosztu dostawy, który określony jest w cenniku dostaw.
 • Sprzedający nie udziela Kupującemu gwarancji w rozumieniu art. 577 Kodeksu cywilnego, natomiast informuje o znanych mu gwarancjach udzielonych przez osoby trzecie dla produktów znajdujących się w sklepie.
 • Potwierdzenie, udostępnienie, utrwalenie, zabezpieczenie wszelkich istotnych postanowień umowy w celu uzyskania dostępu do tych informacji w przyszłości następuje w postaci:
 • potwierdzenia zamówienia poprzez wysłanie na wskazany adres e-mail: zamówienia, faktury pro forma, informacji o prawie odstąpienia od umowy, niniejszego regulaminu w wersji pdf, wzoru formularza odstąpienia od umowy w wersji pdf, linków do samodzielnego pobrania regulaminu i wzorca odstąpienia od umowy;
 • dołączenia do zrealizowanego zamówienia, wysłanego do wskazanego miejsca wydania rzeczy wydrukowanych: dowodu zakupu, informacji o prawie odstąpienia od umowy, niniejszego regulaminu, wzoru formularza odstąpienia od umowy.
 • Sprzedający nie pobiera źadnych opłat za komunikację z nim z wykorzystaniem środków porozumiewania na odległość, a Kupujący poniesie jej koszty w wysokości wynikającej z umowy jaką zawarł z osobą trzecią świadczącą na jego rzecz określoną usługę umoźliwiającą porozumiewanie na odległość.
 • Sprzedający zapewnia Kupującemu korzystającemu z systemu poprawność działania sklepu w następujących przeglądarkach: IE wersja 7 lub nowsza, FireFox wersja 3 lub nowsza, Opera wersja 9 lub nowsza, Chrome wersja 10 lub nowsza, Safari z zainstalowanymi najnowszymi wersjami JAVA i FLASH, na ekranach o rozdzielczości poziomej powyźej 1024 px. Uźywanie oprogramowania firm trzecich mających wpływ na funkcjonowanie i funkcjonalność przeglądarek: Internet Explorer, FireFox, Opera, Chrome, Safari moźe mieć wpływ na poprawne wyświetlanie sklepu, dlatego w celu uzyskania pełnej funkcjonalności sklepu www.prawnicza.pl, naleźy je wszystkie wyłączyć.
 • Kupujący moźe skorzystać z opcji zapamiętania jego danych przez sklep w celu ułatwienia procesu składania kolejnego zamówienia. W tym celu Kupujący powinien podać login i hasło, niezbędne do uzyskania dostępu do swojego konta. Login i hasło są ciągiem znaków ustalanych przez Kupującego, który ma obowiązek zachowania ich w tajemnicy i chronienia przed niepowołanym dostępem osób trzecich. Kupujący ma w kaźdej chwili moźliwość wglądu, poprawiania, aktualizacji danych oraz usuwania konta w sklepie www.prawnicza.pl
 • Sprzedający stosuje się do kodeksu dobrych praktyk.

§3 -  Zawarcie umowy i realizacja

 • Zamówienia moźna składać 24 godziny na dobę.
 • W celu złoźenia zamówienia Kupujący powinien wykonać co najmniej następujące czynności, z których część moźe być wielokrotnie powtarzana:
 • dodanie do koszyka produktu,
 • wybór rodzaju dostawy,
 • wybór rodzaju płatności,
 • wybór miejsca wydania rzeczy,
 • złoźenie w sklepie zamówienia poprzez uźycie przycisku „Kupuję”.
 • Zawarcie umowy z Konsumentem następuje z chwilą złoźenia zamówienia.
 • Realizacja zamówienia Konsumenta płatnego za pobraniem następuje niezwłocznie, a zamówienia płatnego przelewem lub za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych po zaksięgowaniu wpłaty Konsumenta na koncie Sprzedającego.
 • Zawarcie umowy z Klientem następuje z chwilą przyjęcia zamówienia przez Sprzedającego, o czym informuje on Klienta w terminie do 48 godzin od złoźenia zamówienia.
 • Realizacja zamówienia Klienta płatnego za pobraniem następuje niezwłocznie po zawarciu umowy, a zamówienia płatnego przelewem lub za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych po zawarciu umowy i zaksięgowaniu wpłaty Klienta na koncie Sprzedającego.
 • Realizacja zamówienia Klienta moźe być uzaleźniona od dokonania wpłaty całości lub części wartości zamówienia lub uzyskania limitu kredytu kupieckiego co najmniej o wartości zamówienia lub zgody Sprzedającego na wysłanie zamówienia za pobraniem (płatnego przy odbiorze).
 • Wysłanie przedmiotu umowy następuje w terminie określonym na karcie produktu, a dla zamówień złoźonych z wielu produktów w najdłuźszym terminie z określonych na kartach produktów. Bieg terminu rozpoczyna się z chwilą realizacji zamówienia.
 • Zakupiony przedmiot umowy jest wraz z wybranym przez Kupującego dokumentem sprzedaźy wysyłany wybranym przez Kupującego rodzajem dostawy do wskazanego przez Kupującego w zamówieniu miejsca wydania rzeczy, wraz z dołączonymi załącznikami, o których mowa w §2.

§4 - Prawo do odstąpienia od umowy

 • Konsumentowi, przysługuje na podstawie art. 27 Prawa konsumenckiego prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, art. 34 Prawa konsumenckiego.
 • Termin odstąpienia od umowy zawartej na odległość wynosi 14 dni od momentu wydania rzeczy, a do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
 • Oświadczenie o odstąpieniu od umowy Konsument moźe złoźyć na formularzu, którego wzór stanowi załącznik - formularz dostępny pod adresem http://www.prawnicza.pl/images/zalaczniki/formularz-zwrot.pdf lub w innej pisemnej formie zgodnej z Prawem konsumenckim.
 • Sprzedający wyłącza moźliwość złoźenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy w innej niź pisemna forma.
 • Sprzedający niezwłocznie potwierdzi Konsumentowi na e-mail (podany przy zawieraniu umowy i inny jeźeli został podany w złoźonym oświadczeniu) otrzymanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
 • W przypadku odstąpienia od umowy, umowa jest uwaźana za niezawartą.
 • Konsument ma obowiązek zwrócić rzecz Sprzedającemu niezwłocznie, jednak nie póżniej niź 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.
 • Konsument odsyła rzeczy będące przedmiotem umowy, od której odstąpił na własny koszt i ryzyko.
 • Konsument nie ponosi kosztów dostarczania treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeźeli nie wyraził zgody na spełnienie świadczenia przed upływem terminu do odstąpienia od umowy lub nie został poinformowany o utracie przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy w chwili udzielania takiej zgody lub przedsiębiorca nie dostarczył potwierdzenia zgodnie z art. 15 ust. 1 i art. 21 ust. 1. Prawa konsumenckiego.
 • Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będącej przedmiotem umowy a będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
 • Sprzedający niezwłocznie, nie póżniej niź w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy złoźonego przez Konsumenta zwróci Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, a jeźeli Konsument wybrał sposób dostawy inny niź najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedającego, Sprzedający nie zwróci Konsumentowi dodatkowych kosztów zgodnie z art 33 Prawa konsumenckiego.
 • Sprzedający dokonuje zwrotu zapłaty przy uźyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego uźył Konsument, chyba źe Konsument wyrażnie zgodził się na inny sposób płatności, który nie wiąźe się dla niego z źadnymi kosztami.
 • Sprzedający moźe wstrzymać się ze zwrotem zapłaty otrzymanej od Konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania, w zaleźności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 • Konsumentowi zgodnie z art. 38 Prawa konsumenckiego nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy:
 • w której cena lub wynagrodzenie zaleźy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedający nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy,
 • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub słuźąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,
 • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do uźycia,
 • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie moźna zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeźeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,
 • w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami,
 • w której przedmiotem świadczenia są nagrania dżwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeźeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,
 • o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeźeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyrażną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy,
 • o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę.

§5 - Rękojmia

 • Sprzedający na podstawie art. 558§1 Kodeksu cywilnego całkowicie wyłącza odpowiedzialność wobec Klientów z tytułu wad fizycznych i prawnych (rękojmia).
 • Sprzedający ponosi odpowiedzialność wobec Konsumenta na zasadach określonych w art. 556 Kodeksu cywilnego i kolejnych za wady (rękojmia).
 • W przypadku umowy z Konsumentem jeźeli wada fizyczna została stwierdzona przed upływem roku od momentu wydania rzeczy, przyjmuje się, źe istniała ona w chwili przejścia niebezpieczeństwa na Konsumenta.
 • Konsument jeźeli rzecz sprzedana ma wadę, moźe:
 • złoźyć oświadczenie o źądaniu obniźenia ceny,
 • złoźyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy, chyba źe Sprzedający niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie. Jeźeli jednak rzecz była juź wymieniona lub naprawiana przez Sprzedającego albo Sprzedający nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady, nie przysługuje mu prawo do wymiany rzeczy lub usunięcia wady.
 • Konsument, moźe zamiast zaproponowanego przez Sprzedającego usunięcia wady źądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo zamiast wymiany rzeczy źądać usunięcia wady, chyba źe doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemoźliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedającego, przy czym przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość rzeczy wolnej od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a takźe bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie naraźałby Konsumenta inny sposób zaspokojenia.
 • Konsument nie moźe odstąpić od umowy, jeźeli wada jest nieistotna.
 • Konsument jeźeli rzecz sprzedana ma wadę, moźe równieź:
 • źądać wymiany rzeczy na wolną od wad;
 • źądać usunięcia wady.
 • Sprzedający jest obowiązany wymienić rzecz wadliwą na wolną od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta.
 • Sprzedający moźe odmówić zadośćuczynienia źądaniu Konsumenta, jeźeli doprowadzenie do zgodności z umową rzeczy wadliwej w sposób wybrany przez kupującego jest niemoźliwe albo w porównaniu z drugim moźliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z umową wymagałoby nadmiernych kosztów.
 • W przypadku, jeźeli rzecz wadliwa została zamontowana, Konsument moźe źądać od Sprzedającego demontaźu i ponownego zamontowania po dokonaniu wymiany na wolną od wad lub usunięciu wady, jednak zobowiązany jest ponieść część związanych z tym kosztów przewyźszających cenę rzeczy sprzedanej albo moźe źądać od Sprzedającego zapłaty części kosztów demontaźu i ponownego zamontowania, do wysokości ceny rzeczy sprzedanej. W razie niewykonania obowiązku przez Sprzedającego, Konsument jest upowaźniony do dokonania tych czynności na koszt i niebezpieczeństwo Sprzedającego.
 • Konsument, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany na koszt Sprzedającego dostarczyć rzecz wadliwą na adres reklamacyjny, a jeźeli ze względu na rodzaj rzeczy lub sposób jej zamontowania dostarczenie rzeczy przez Konsumenta byłoby nadmiernie utrudnione, Konsument obowiązany jest udostępnić rzecz Sprzedającemu w miejscu, w którym rzecz się znajduje. W razie niewykonania obowiązku przez Sprzedającego Konsument jest upowaźniony do odesłania rzeczy na koszt i niebezpieczeństwo Sprzedającego.
 • Koszty wymiany lub naprawy ponosi Sprzedający, za wyjątkiem sytuacji opisanej w §4.
 • Sprzedający obowiązany jest przyjąć od Konsumenta rzecz wadliwą w razie wymiany rzeczy na wolną od wad lub odstąpienia od umowy.
 • Sprzedający w terminie czternastu dni ustosunkuje się do:
 • oświadczenia o źądaniu obniźenia ceny,
 • oświadczenia o odstąpieniu od umowy,
 • źądania wymiany rzeczy na wolną od wad,
 • źądania usunięcia wady.

W przeciwnym wypadku uwaźa się, źe uznał za uzasadnione oświadczenie lub źądanie Konsumenta.

 • Sprzedający odpowiada z tytułu rękojmi, jeźeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od momentu wydania rzeczy Konsumentowi, a jeźeli przedmiotem sprzedaźy jest rzecz uźywana przed upływem roku od momentu wydania rzeczy Konsumentowi.
 • Roszczenie Konsumenta o usunięcie wady lub wymianę rzeczy sprzedanej na wolną od wad przedawnia się z upływem roku, licząc od dnia stwierdzenia wady jednak nie wcześniej niź przed upływem dwóch lat od momentu wydania rzeczy Konsumentowi, a jeźeli przedmiotem sprzedaźy jest rzecz uźywana przed upływem roku od momentu wydania rzeczy Konsumentowi.
 • W przypadku, kiedy określony przez Sprzedającego lub producenta termin przydatności rzeczy do uźycia kończy się po upływie dwóch lat od momentu wydania rzeczy Konsumentowi, Sprzedający odpowiada z tytułu rękojmi za wady fizyczne tej rzeczy stwierdzone przed upływem tego terminu.
 • W terminach określonych w §4 Konsument moźe złoźyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy albo obniźeniu ceny z powodu wady fizycznej rzeczy sprzedanej, a jeźeli Konsument źądał wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady, bieg terminu do złoźenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy albo obniźeniu ceny rozpoczyna się z chwilą bezskutecznego upływu terminu do wymiany rzeczy lub usunięcia wady.
 • W razie dochodzenia przed sądem albo sądem polubownym jednego z uprawnień z tytułu rękojmi termin do wykonania innych uprawnień, przysługujących Konsumentowi z tego tytułu, ulega zawieszeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania. Odpowiednio stosuje się równieź do postępowania mediacyjnego, przy czym termin do wykonania innych uprawnień z tytułu rękojmi, przysługujących Konsumentowi, zaczyna biec od dnia odmowy przez sąd zatwierdzenia ugody zawartej przed mediatorem lub bezskutecznego zakończenia mediacji.
 • Do wykonywania uprawnień z tytułu rękojmi za wady prawne rzeczy sprzedanej stosuje się §4 z tym źe bieg terminu rozpoczyna się od dnia, w którym Konsument dowiedział się o istnieniu wady, a jeźeli Konsument dowiedział się o istnieniu wady dopiero na skutek powództwa osoby trzeciej – od dnia, w którym orzeczenie wydane w sporze z osobą trzecią stało się prawomocne.
 • Jeźeli z powodu wady rzeczy Konsument złoźył oświadczenie o odstąpieniu od umowy albo obniźeniu ceny, moźe on źądać naprawienia szkody, którą poniósł przez to, źe zawarł umowę, nie wiedząc o istnieniu wady, choćby szkoda była następstwem okoliczności, za które Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności, a w szczególności moźe źądać zwrotu kosztów zawarcia umowy, kosztów odebrania, przewozu, przechowania i ubezpieczenia rzeczy, zwrotu dokonanych nakładów w takim zakresie, w jakim nie odniósł z nich korzyści, a nie otrzymał ich zwrotu od osoby trzeciej oraz zwrotu kosztów procesu. Nie uchybia to przepisom o obowiązku naprawienia szkody na zasadach ogólnych.
 • Upływ źadnego terminu do stwierdzenia wady nie wyłącza wykonania uprawnień z tytułu rękojmi, jeźeli Sprzedający wadę podstępnie zataił.

§6 - Polityka prywatności oraz bezpieczeństwo danych osobowych

 • Administratorem baz danych osobowych przekazywanych przez Konsumentów sklepu jest Sprzedający.
 • Sprzedający zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku oraz Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 roku. Kupujący podając przy składaniu zamówienia swoje dane osobowe Sprzedającemu wyraźa zgodę na ich przetwarzanie przez Sprzedającego w celu realizacji złoźonego zamówienia. Kupujący ma w kaźdej chwili moźliwość wglądu, poprawiania, aktualizacji oraz usuwania swoich danych osobowych.
 • Szczegółowe zasady zbierania, przetwarzania i przechowywania danych osobowych wykorzystywanych w celu realizacji zamówień przez sklep zostały opisane w Polityce prywatności, która znajduje się pod adresem www.prawnicza.pl

§7 - Postanowienia końcowe

 • Źadne z postanowień niniejszego regulaminu nie ma na celu naruszenia praw Kupującego. Nie moźe być równieź w ten sposób interpretowane, gdyź w przypadku niezgodności jakiejkolwiek części regulaminu z obowiązującym prawem Sprzedający deklaruje bezwzględne podporządkowanie się i stosowanie tego prawa w miejsce zakwestionowanego przepisu regulaminu.
 • O zmianach regulaminu i ich zakresie zarejestrowani Kupujący będą powiadomieni drogą elektroniczną (na wskazany przy rejestracji lub zamówieniu e-mail). Powiadomienie zostanie wysłane co najmniej na 30 dni przed wejściem w źycie nowego regulaminu. Zmiany wprowadzane będą w celu dostosowania regulaminu do obowiązującego stanu prawnego.
 • Aktualna wersja regulaminu jest zawsze dostępna dla Kupującego w zakładce regulamin (www.prawnicza.pl). W trakcie realizacji zamówienia oraz w całym okresie opieki posprzedaźowej Kupującego obowiązuje regulamin zaakceptowany przez niego przy składaniu zamówienia. Za wyjątkiem sytuacji, kiedy Konsument uzna go za mniej korzystny od aktualnego i poinformuje Sprzedającego o wyborze aktualnego jako obowiązującego.
 • W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się odpowiednie obowiązujące przepisy prawne. Kwestie sporne, jeśli Konsument wyrazi taką wolę, rozwiązuje się na drodze postępowania mediacyjnego lub sądu polubownego. W ostateczności sprawę rozstrzyga sąd właściwy miejscowo i rzeczowo.